โรงพยาบาลทั้งหมด

 

ภาคเหนือ
1. โรงพยาบาลแม่สาย เชียงราย 16. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสบปราบ ลำปาง 31. โรงพยาบาลงาว ลำปาง
2. โรงพยาบาลแม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 17. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร ลำปาง 32. โรงพยาบาลเกาะคา ลำปาง
3. โรงพยาบาลสบเมย แม่ฮ่องสอน 18. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน ลำปาง 33. โรงพยาบาลเสริมงาม ลำปาง
4. โรงพยาบาลปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 19. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 34. โรงพยาบาลวังเหนือ ลำปาง
5. โรงพยาบาลปาย แม่ฮ่องสอน 20. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ ลำปาง 35. โรงพยาบาลแจ้ห่ม  ลำปาง
6. โรงพยาบาลเชียงม่วน พะเยา 21. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา ลำปาง 36. โรงพยาบาลแม่ทะ ลำปาง
7. โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เชียงใหม่ 22. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสริมงาม ลำปาง 37. โรงพยาบาลสบปราบ ลำปาง
8. โรงพยาบาลฮอด เชียงใหม่ 23. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเหนือ ลำปาง 38. โรงพยาบาลแม่เมาะ ลำปาง
9. โรงพยาบาลเชียงดาว เชียงใหม่ 24. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม ลำปาง 39. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย พิษณุโลก
10. โรงพยาบาลสันกำแพง เชียงใหม่ 25. สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว ลำปาง 40. โรงพยาบาลศรีเทพ เพชรบูรณ์
11. โรงพยาบาลแม่ตื่น เชียงใหม่ 26. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน ลำปาง 41. โรงพยาบาลหล่มสัก เพชรบูรณ์
12. โรงพยาบาลพร้าว เชียงใหม่ 27. โรงพยาบาลเถิน ลำปาง 42. โรงพยาบาลชนแดน เพชรบูรณ์
13. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ลำปาง 28. โรงพยาบาลแม่พริก ลำปาง    
14. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่พริก ลำปาง 29. โรงพยาบาลห้างฉัตร ลำปาง    
15. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะ ลำปาง 30. โรงพยาบาลเมืองปาน ลำปาง    

 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. โรงพยาบาลรัตนวาปี หนองคาย 21. โรงพยาบาลหนองสองห้อง ขอนแก่น 41. โรงพยาบาลพุทไธสง บุรีรัมย์
2. โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ หนองคาย 22. โรงพยาบาลเปือยน้อย ขอนแก่น 42. โรงพยาบาลคูเมือง บุรีรัมย์
3. โรงพยาบาลนาแห้ว เลย 23. โรงพยาบาลกุดรัง มหาสารคาม 43. โรงพยาบาลนางรอง บุรีรัมย์
4. โรงพยาบาลท่าลี่ เลย 24. โรงพยาบาลชื่นชม มหาสารคาม 44. โรงพยาบาลลำปลายมาศ บุรีรัมย์
5. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย เลย 25. โรงพยาบาลหัวตะพาน อำนาจเจริญ 45. โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
6. โรงพยาบาลวังสะพุง เลย 26. โรงพยาบาลเสนางนิคม อำนาจเจริญ 46. โรงพยาบาลเทพารักษ์ นครราชสีมา
7. โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต สกลนคร 27. โรงพยาบาลปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 47. โรงพยาบาลโนนสูง นครราชสีมา
8. โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน สกลนคร 28. โรงพยาบาลลืออำนาจ อำนาจเจริญ 48. โรงพยาบาลบัวลาย นครราชสีมา
9. โรงพยาบาลอากาศอำนวย สกลนคร 29. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ยโสธร 49. โรงพยาบาลมกุฏคีรีวัน นครราชสีมา
10. โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ขอนแก่น 30. โรงพยาบาลมหาชนะชัย ยโสธร 50. โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ (นครราชสีมา) นครราชสีมา
11. โรงพยาบาลแวงน้อย ขอนแก่น 31. โรงพยาบาลบ้านแท่น ชัยภูมิ 51. โรงพยาบาลโชคชัย นครราชสีมา
12. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ขอนแก่น 32. โรงพยาบาลบ้านเขว้า ชัยภูมิ 52. โรงพยาบาลชุมพวง นครราชสีมา
13. โรงพยาบาลมัญจาคีรี ขอนแก่น 33. โรงพยาบาลหนองบัวระเหว ชัยภูมิ 53. โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม นครราชสีมา
14. โรงพยาบาลชนบท ขอนแก่น 34. โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ชัยภูมิ 54. โรงพยาบาลคง นครราชสีมา
15. โรงพยาบาลน้ำพอง ขอนแก่น 35. โรงพยาบาลห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 55. โรงพยาบาลแก้งสนามนาง นครราชสีมา
16. โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 36. โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ศรีสะเกษ 56. โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี นครราชสีมา
17. โรงพยาบาลโนนศิลา ขอนแก่น 37. โรงพยาบาลไพรบึง ศรีสะเกษ 57. โรงพยาบาลห้วยแถลง นครราชสีมา
18. โรงพยาบาลหนองนาคำ ขอนแก่น 38. โรงพยาบาลขุขันธ์ ศรีสะเกษ 58. โรงพยาบาลหนองบุญมาก นครราชสีมา
19. โรงพยาบาลหนองเรือ ขอนแก่น 39. โรงพยาบาลเมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 59. โรงพยาบาลสำโรงทาบ สุรินทร์
20. โรงพยาบาลสีชมพู ขอนแก่น 40. โรงพยาบาลกันทรารมย์ ศรีสะเกษ    

ภาคกลาง
1. โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 16. โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 กาญจนบุรี    
2. โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล กำแพงเพชร 17. กองการพยาบาล นนทบุรี    
3.  โรงพบาบาลบรรพตพิสัย นครสวรรค์ 18. สถาบันบำราศนราดูร นนทบุรี    
4.  โรงพยาบาลตากฟ้า นครสวรรค์ 19. ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนนทบุรีที่ 6 นนทบุรี    
5. โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 20. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร    
6. โรงพยาบาลห้วยคต อุทัยธานี 21. โรงพยาบาลบางคล้า ฉะเชิงเทรา    
7. โรงพยาบาลค่ายอดิศร สระบุรี 22. โรงพยาบาลปากท่อ  ราชบุรี    
8. โรงพยาบาลหนองแค สระบุรี 23. โรงพยาบาลนภาลัย สมุทรสงคราม    
9. โรงพยาบาลหนองโดน สระบุรี 24. โรงพยาบาลหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์    
10. โรงพยาบาลมวกเหล็ก สระบุรี 25. โรงพยาบาลสามร้อยยอด  ประจวบคีรีขันธ์     
11. โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้า                         กรมหลวงวราชินวราลงกรณ พระนครศรีอยุธยา        
12. โรงพยาบาลลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา        
13. โรงพยาบาลภาชี พระนครศรีอยุธยา        
14. โรงพยาบาลท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา        
15. โรงพยาบาลอุทัย พระนครศรีอยุธยา        

ภาคตะวันออก
1. โรงพยาบาลแหลมสิงห์ จันทบุรี        
2. โรงพยาบาลเขาสมิง ตราด        

ภาคใต้
1. โรงพยาบาลละแม ชุมพร 21. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา สงขลา 41. โรงพยาบาลจะนะ สงขลา
2. โรงพยาบาลหลังสวน ชุมพร 22. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางกล่ำ สงขลา 42. โรงพยาบาลรัตภูมิ สงขลา
3. โรงพยาบาลท่าแซะ ชุมพร 23. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหม่อม สงขลา 43. โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ สงขลา
4. โรงพยาบาลปากน้ำชุมพร ชุมพร 24. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาทวี สงขลา 44. โรงพยาบาลสิงหนคร สงขลา
5. โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน ชุมพร 25. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระแสสินธุ์ สงขลา 45. โรงพยาบาลระโนด สงขลา
6. โรงพยาบาลระนอง ระนอง 26. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง สงขลา 46. โรงพยาลบาลสะบ้าย้อย สงขลา
7. สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 27. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนเนียง สงขลา 47. โรงพยาลบาลสมเด็จฯ นาทวี สงขลา
8. โรงพยาบาลฉวาง นครศรีธรรมราช 28. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ สงขลา 48. โรงพยาลบาลกระแสสินธุ์ สงขลา
9. โรงพยาบาลทับปุด พังงา 29. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพา สงขลา 49. โรงพยาลบาลเทพา สงขลา
10. โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ พังงา 30. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตภูมิ สงขลา 50. โรงพยาลบาลนาหม่อม สงขลา
11. โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์ พังงา 31. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสทิงพระ สงขลา 51. โรงพยาบาลทุ่งหว้า สตูล
12. โรงพยาบาลบางไทร พังงา 32. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสะเดา สงขลา 52. โรงพยาบาลละงู สตูล
13. โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ พังงา 33. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสะบ้าย้อย สงขลา    
14. โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ พังงา 34. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิงหนคร สงขลา    
15. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา พังงา 35. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ สงขลา    
16. โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง พังงา 36. โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง สงขลา    
17. โรงพยาบาลฉลอง ภูเก็ต 37. โรงพยาบาลควนเนียง สงขลา    
18. โรงพยาบาลป่าตอง ภูเก็ต 38. โรงพยาบาลบางกล่ำ สงขลา    
19. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สงขลา 39. โรงพยาบาลสทิงพระ สงขลา    
20. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอระโนด สงขลา 40. โรงพยาบาลสะเดา สงขลา