ผลิตภัณฑ์

ระบบสนับสนุนโรงพยาบาล (GTW BACKoffice)

ระบบจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูง (Fujitsu Scanner)

เครื่องสแกนลงเวลา
(Time Attendance)

<table width="100%" style="border-style: none;">   <tr>     <td width="10%" style="border-style: none;"></td>     <td width="90%" style="border-style: none; text-align: left;">     โปรแกรมบริหารจัดการงาน<br>โรงพยาบาล<br>     GTW BACKoffice     </td>   </tr> </table>

โปรแกรมบริหารจัดการงาน
โรงพยาบาล
GTW BACKoffice

    เป็นโปรแกรมที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่บุคลากรในโรงพยาบาลในด้านงานเบื้องหลังต่างๆ ขององค์กรเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมีการวิเคราะห์และสรุปอีกทั้งยังช่วยสนับสนุนการลดใช้กระดาษและช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจ ภายในองค์กร
การบริการ

การบริการ

    สอนการใช้งานระบบให้หน่วยงานขึ้นใช้งานระบบได้ การอบรมออนไลน์เฉพาะงาน สำหรับที่โรงพยาบาลที่ต้องการทบทวน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาและตอบคำถามให้หน่วยงานจนได้รับการแก้ไขสำเร็จ ช่วยนำเข้าข้อมูลเก่าให้ และการปรับรูปแบบฟอร์มเอกสารให้ตรงตามความต้องการของโรงพยาบาล
    ทั้งนี้เพื่อจุดประสงค์ คือ ต้องการช่วยให้โรงพยาบาลขึ้นระบบให้สำเร็จ ทางทีมจึงมีการรับเรื่องหรือฟังข้อแนะนำ เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาในการพัฒนาระบบให้ดีขึ้น ตอบสนองการใช้งานของโรงพยาบาลได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงสุด